FÖRELÄSNINGAR & UTBILDNINGar

 

Den betydelsefulla högläsningen i förskolan

Förskolan har ett viktigt uppdrag att låta alla barn få vara delaktiga i högläsning och samtal om litteratur och på så sätt få förutsättningar att utveckla sitt språk, vilket framhålls i den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att högläsningen ska gynna barnens språkutveckling krävs en medveten och genomtänkt högläsning. I föreläsningen lyfter jag frågor som Hur bör vi planera, genomföra och bearbeta högläsningen för att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk? Vad behöver vi tänka på när vi väljer litteratur till högläsningen? och Hur kan vi skapa inspirerande läsmiljöer i förskolan samt väcka läsengagemang i barnens hem? Jag ger också flera exempel på litteratur att läsa högt i förskolan.

Målgrupp
Personal, rektor och språkutvecklare i förskola

Innehåll och upplägg
Längden på och innehållet i föreläsningen anpassas efter önskemål. Föreläsningen kan, om så önskas, kombineras med ett eller flera handledningstillfällen.

Språk och demokrati

Alla barn har rätt till en utbildning, där de får möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån vars och ens förutsättningar. Förskolan har ett ytterst viktigt uppdrag att verka kompensatoriskt och överbrygga de olika språkliga förutsättningar som ett barn har med sig hemifrån. Språket är grunden till mycket, till hur vi pratar och förstår, till när vi läser, skriver, tänker, berättar, leker, förklarar, fantiserar och kompromissar. I denna föreläsning delar jag med sig av kunskap och inspiration kring ett medvetet språkarbete i förskolan, för att ge varje barn möjlighet till ett livslångt lärande och att kunna delta aktivt i ett demokratiskt samhälle.

Målgrupp
Personal, rektor och språkutvecklare i förskola

 Innehåll och upplägg
Längden på och innehållet i föreläsningen anpassas efter önskemål. Föreläsningen kan, om så önskas, kombineras med ett eller flera handledningstillfällen

 

läsa för livet

Att lära sig läsa och att utveckla läsförståelse och läsmotivation är avgörande för det livslånga lärandet och för ett framgångsrikt liv. Den som inte kan ta till sig information ställs utanför samhället. Läskunnigheten har också stor betydelse för välbefinnandet och tilliten till sig själv. I föreläsningen lyfter jag både högläsning och elevers egen läsning och utgår från frågor som Hur kan vi motivera elever till läsning? Hur kan vi arbeta med textsamtal och läsförståelse på ett medvetet sätt? Hur kan högläsning användas som genomtänkt pedagogiskt verktyg? och Hur kan vi tillsammans arbeta läsfrämjande och inspirera till läsning i hemmen?

Målgrupp
Personal i förskoleklass, årskurs 1–6 och fritidshem

Innehåll och upplägg
Längden på och innehållet i föreläsningen anpassas efter önskemål.

Läsfrämjande – barn och unga

Läsningens betydelse och vikten av läsfrämjande insatser för barn och unga är på intet sätt något nytt. Under flera år har regeringen och andra aktörer satsat på läsning, men trots det ser vi idag, såväl i forskning som i granskningar och studier, en bristande likvärdighet och allt färre barn och unga som läser och som förstår vad de läser. Att lära sig läsa och utvecklas till läsare är en demokratisk rättighet. Den här föreläsningen fokuserar på hållbara strukturer i det läsfrämjande arbetet och utformas utifrån de professioner som deltar i föreläsningen.

Målgrupp
Bibliotekarier, rektorer, språk-, läs- och skrivutvecklare eller andra professioner enligt önskemål

Innehåll och upplägg
Längden på och innehållet i föreläsningen anpassas efter önskemål.

Kontakta mig gärna för ett skräddarsytt upplägg. 

"Jag tycker du träffade rätt i nivå! Och du förmedlar på ett
avslappnat och klokt sätt. Alla kan inte förmedla sina kunskaper. Det
kan du."

Görel Reimer, Bibliotekarie, Vellinge kommun

(Föreläsning om högläsning i Bokstarts-projektet)

"Vill tacka dig ännu en gång (tackade även direkt efter din föreläsning)
för en fantastisk föreläsning. Känner att det var så mycket tänkvärt
att ta med mig nu vid en uppstart av 2 nya småbarns avdelningar på vår
förskola.”

Bettina Åström, Sundsvall

(Föreläsning om högläsning för handledare i Läslyftet förskola, Uppsala universitet)

"Hej och tack för en bra föreläsning. Bra att föräldrarna fick så många
boktips och att de fick reda på vad de kan erbjuda sina barn och på
vilket sätt. Vi har fått positiv respons från flera föräldrar som tyckte
det var bra men att de fick lite dåligt samvete för de trodde inte
varit så viktigt att läsa för sina barn när de var så små. Även några
som sagt att det var bra att du ska att de inte skulle ge upp utan
fortsätta ”lära” barnen att lyssna fast korta stunder först och längre
och längre."

Charlotte K. Danefeldt, Förskolan Lekande Lätt, Sjöbo

(Föreläsning om högläsning för föräldrar till barn i förskolan)