FÖRELÄSNINGAR & UTBILDNINGar

 

föreläsningar med maria heimer

Nedan följer exempel på olika föreläsningar. Varje föreläsning utformas utifrån målgrupp, behov och önskemål, så texterna är enbart förslag på innehåll. Kopplat till föreläsningarna är det även möjligt att boka handledningstillfällen, där jag stöttar till exempel arbetslag eller processledare i att utveckla sitt arbete med läsning alternativt språk. Referenser kan ges om så önskas.

Den betydelsefulla högläsningen i förskolan

Förskolan har ett viktigt uppdrag att låta alla barn få vara delaktiga i högläsning och samtal om litteratur och på så sätt få förutsättningar att utveckla sitt språk, vilket framhålls i den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 18. För att högläsningen ska gynna barnens språkutveckling krävs en medveten och genomtänkt högläsning. I föreläsningen lyfter jag frågor som Hur bör vi planera, genomföra och bearbeta högläsningen för att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk? Vad behöver vi tänka på när vi väljer litteratur till högläsningen? och Hur kan vi skapa inspirerande läsmiljöer i förskolan samt väcka läsengagemang i barnens hem? Jag ger också flera exempel på litteratur att läsa högt i förskolan.

Målgrupp
Personal, rektor och språkutvecklare i förskola

Innehåll och upplägg
Längden på och innehållet i föreläsningen anpassas efter önskemål. Föreläsningen kan, om så önskas, kombineras med ett eller flera handledningstillfällen.

läsa i alla ämnen

Skolans läsuppdrag inbegriper alla lärare i skolans alla ämnen, fritidshemspersonal och skolbibliotekarier i alla årskurser upp genom skolåren. Ju äldre eleverna blir, desto svårare blir texterna att läsa och förstå, och eleverna får under inga omständigheter lämnas ensamma i sin läsning. I läsuppdraget ingår förutom avkodning även exempelvis hör- och läsförståelse, högläsning, textsamtal, ordförrådsarbete och att skapa en positiv läskultur.

I föreläsningen ”Läsa i alla ämnen” visar jag på vilka förmågor som eleverna behöver för att utvecklas som läsare, samt vilken kompetens personalen behöver för en likvärdig läsundervisning i alla ämnen. Föreläsningen grundas i forskning och beprövad erfarenhet och många konkreta exempel utlovas.

Målgrupp
Pedagoger i grundskola och/eller gymnasium

Innehåll och upplägg
Längden på och innehållet i föreläsningen anpassas efter önskemål.

språk och demokrati

Alla barn har rätt till en utbildning, där de får möjlighet att utvecklas så långt det är möjligt utifrån vars och ens förutsättningar. Förskolan har ett ytterst viktigt uppdrag att verka kompensatoriskt och överbrygga de olika språkliga förutsättningar som ett barn har med sig hemifrån. Språket är grunden till mycket, till hur vi pratar och förstår, till när vi läser, skriver, tänker, berättar, leker, förklarar, fantiserar och kompromissar. I denna föreläsning delar jag med sig av kunskap och inspiration kring ett medvetet språk- och värdegrundsarbete i förskolan, för att ge varje barn möjlighet till ett livslångt lärande och för att kunna delta aktivt i ett demokratiskt samhälle.

Målgrupp
Personal och rektorer i förskola

Innehåll och upplägg
Längden på och innehållet i föreläsningen anpassas efter önskemål. Föreläsningen kan, om så önskas, kombineras med ett eller flera handledningstillfällen.

Språka för livet

Att ge varje barn i förskolan så goda förutsättningar som möjligt att få utveckla ett rikt språk, är ett av förskolans viktigaste uppdrag, kanske det allra viktigaste uppdraget. I vårt språkutvecklande och språkstimulerande arbete är medvetenhet ett nyckelord. Det gäller medvetenhet om barnens språkutveckling, medvetenhet om vårt eget språkande och medvetenhet om de möjligheter vi ger alla barn att utveckla språk och kommunikation för lek, lärande och samspel. I den här föreläsningen delar jag med mig av hur förskolan kan arbeta medvetet med språk både i planerade och i spontana stunder. Teori varvas med exempel att använda i praktiken.

Målgrupp
Förskola

 Innehåll och upplägg
Längden på och innehållet i föreläsningen anpassas efter önskemål. Föreläsningen kan, om så önskas, kombineras med ett eller flera handledningstillfällen. Om möjligt kan jag genomföra föreläsningen tillsammans med Maria Ohlsson som jag skrivit boken ”Språka för livet” med. 

 

läsa för livet

Att lära sig läsa och att utveckla läsförståelse och läsmotivation är avgörande för det livslånga lärandet och för ett framgångsrikt liv. Den som inte kan ta till sig information ställs utanför samhället. Läskunnigheten har också stor betydelse för välbefinnandet och tilliten till sig själv. I föreläsningen lyfter jag både högläsning och elevers egen läsning och utgår från frågor som Hur kan vi motivera elever till läsning? Hur kan vi arbeta med textsamtal och läsförståelse på ett medvetet sätt? Hur kan högläsning användas som genomtänkt pedagogiskt verktyg? och Hur kan vi tillsammans arbeta läsfrämjande och inspirera till läsning i hemmen?

Målgrupp
Personal i förskoleklass, årskurs 1–6 och fritidshem

Innehåll och upplägg
Längden på och innehållet i föreläsningen anpassas efter önskemål.

Läsfrämjande – barn och unga

Läsningens betydelse och vikten av läsfrämjande insatser för barn och unga är på intet sätt något nytt. Under flera år har regeringen och andra aktörer satsat på läsning, men trots det ser vi idag, såväl i forskning som i granskningar och studier, en bristande likvärdighet och allt färre barn och unga som läser och som förstår vad de läser. Att lära sig läsa och utvecklas till läsare är en demokratisk rättighet. Den här föreläsningen fokuserar på hållbara strukturer i det läsfrämjande arbetet och utformas utifrån de professioner som deltar i föreläsningen.

Målgrupp
Bibliotekarier, rektorer, språk-, läs- och skrivutvecklare eller andra professioner enligt önskemål

Innehåll och upplägg
Längden på och innehållet i föreläsningen anpassas efter önskemål.

Kontakta mig gärna för ett skräddarsytt upplägg. 

"Du bygger upp en trovärdighet hos lyssnarna utan att briljera med dina kunskaper eller ”förhäva” dig. Du blir som en av oss, som lyssnar, men klokare och mer insatt i ämnet. Det gör att vi så gärna vill lyssna. Avståndet mellan oss och ditt kunnande förefaller inte större än att vi kan följa med i ditt resonemang, även om vi förstår att du kan så oerhört mycket mer. Du har få, enkla och tydliga ppt som vi kan vila blicken på medan du pratar. Fast egentligen tittar vi mest på dig! Du skapar dialog och får gruppen att vilja diskutera. Du är kort sagt BÄST!"

Lena Maria Nordstrand

(Föreläsning ”Den betydelsefulla högläsningen – med barn i förskolan, Borås augusti 2023)

"Jag tycker du träffade rätt i nivå! Och du förmedlar på ett
avslappnat och klokt sätt. Alla kan inte förmedla sina kunskaper. Det
kan du."

Görel Reimer, Bibliotekarie, Vellinge kommun

(Föreläsning om högläsning i Bokstarts-projektet)

"Vill tacka dig ännu en gång (tackade även direkt efter din föreläsning)
för en fantastisk föreläsning. Känner att det var så mycket tänkvärt
att ta med mig nu vid en uppstart av 2 nya småbarns avdelningar på vår
förskola.”

Bettina Åström, Sundsvall

(Föreläsning om högläsning för handledare i Läslyftet förskola, Uppsala universitet)

"Hej och tack för en bra föreläsning. Bra att föräldrarna fick så många
boktips och att de fick reda på vad de kan erbjuda sina barn och på
vilket sätt. Vi har fått positiv respons från flera föräldrar som tyckte
det var bra men att de fick lite dåligt samvete för de trodde inte
varit så viktigt att läsa för sina barn när de var så små. Även några
som sagt att det var bra att du ska att de inte skulle ge upp utan
fortsätta ”lära” barnen att lyssna fast korta stunder först och längre
och längre."

Charlotte K. Danefeldt, Förskolan Lekande Lätt, Sjöbo

(Föreläsning om högläsning för föräldrar till barn i förskolan)