Böcker

 

Den betydelsefulla högläsningen

I förskolans reviderade läroplan, Lpfö18, tydliggörs förskolans uppdrag att arbeta med högläsning så att barnen får förutsättningar att utveckla sitt språk. För att förskolan ska kunna ge barnen förutsättningar att utveckla sitt språk genom högläsning krävs kunskap, förberedelser och eftertanke. I den här boken får du verktyg, förankrade i forskning och studier, för hur du planerar och genomför högläsningen så att den gynnar varje barns språk- och kunskapsutveckling.

 

den betydelsefulla högläsningen av maria heimer

 

 

Förskoleprojekt i naturvetenskap och teknik

I förskolan läggs en viktig grund för att alla barn ska förstå det innehåll som de kommer att möta genom hela skolväsendet. Förskolans läroplansinnehåll i naturvetenskap och teknik bildar första delen i en progression genom utbildningssystemet. Barnen behöver dels få förutsättningar att lära begrepp, processer och fenomen, dels få resonera kring naturvetenskapens karaktär, till exempel vilken betydelse som viss kunskap har för människa, natur och samhälle och hur naturvetenskaplig kunskap skapas.

I Förskoleprojekt i naturvetenskap och teknik ger Ann Pihlgren, Helena Sagar och jag inledningsvis en teoretisk grund till undervisning i naturvetenskap och teknik, högläsning och samtal, informationssökning samt tematiska projekt. Därefter följer åtta praktiska projekt som alla utgår från en specifik barnbok. Varje projekt har en pedagogisk planering för barn som är i början av sin språk- och kunskapsutveckling och en planering för de som kommit längre i sin utveckling.

Genom tematiska projekt får barnen möjlighet att se ett fenomen från flera olika håll och utveckla färdigheter genom att pröva flera gånger och på så sätt erhålla kunskaper i naturvetenskap och teknik. Till varje praktiskt kapitel finns även exempel på ytterligare barnlitteratur kopplat till ämnesområdet.

Naturvetenskap och teknik

 

 

 

Läsa i alla ämnen

Läsa i alla ämnen visar vilka förmågor som elever behöver för att utvecklas som läsare, från förskoleklass till och med årskurs nio, samt vilken kompetens personalen behöver för att kunna vara aktiv i det läsfrämjande arbetet. Med en tydlig struktur för det läsfrämjande arbetet skapas förutsättningar för likvärdighet och för att det ges hög prioritet. I boken lyfts läsmotivation, ordförrådsarbete, läsförståelse, textsamtal, högläsning och vägar till ett framgångsrikt samarbete.

Boken vänder sig till lärare i förskoleklass, grundskola och fritidshem. Den är även relevant för skolbibliotekarier, språk-, läs- och skrivutvecklare samt för rektorer.

 

 

Leda läsfrämjande

Barn och unga läser allt mindre och färre timmar ägnas åt högläsning, både i förskolan/skolan och i hemmet. Med bristande läsförståelse följer en rad problem, både för individen och för samhället, och det läsfrämjande arbetet är därför av största vikt. Den här boken beskriver utifrån aktuell forskning hur du leder ett läsfrämjande arbete.

Leda läsfrämjande visar vilka förmågor som barn och unga behöver för att utvecklas som läsare, från förskolan till och med gymnasieskolan, samt vilken kompetens personalen behöver för att kunna vara aktiv i det läsfrämjande arbetet; för att kunna identifiera brister eller förbättringsområden och för att kunna ta fram relevanta insatser. Ett kapitel visar hur man bygger en integrerad och hållbar skolbiblioteksverksamhet och ett annat handlar om utvecklings arbete som gör skillnad i lärarnas läsfrämjande arbete och därmed i elevernas lärande.

Boken vänder sig till alla med ledningsansvar inom förskola, grundskola och gymnasieskola. Den är även relevant för språk-, läs- och skrivutvecklare samt för bibliotekspersonal.

 

 

 

Högläsning i praktiken

Ett medvetet sätt att arbeta med litteratur och högläsning i meningsfulla sammanhang är tematiserad litteraturläsning. När högläsningen integreras i ett sammanhang som är meningsfullt för barnen och har en central roll i ett tematiskt arbete har förskolepersonalen möjlighet att skapa en samlad kunskapskontext, det vill säga en röd tråd.

I den här boken får du 15 konkreta exempel på teman som utgår från barnlitteratur. I varje tema ger jag förslag på hur du kan förbereda, genomföra och bearbeta respektive tema. Med boken följer ett digert digitalt material med till exempel brev från bokens karaktärer, känslokort, bildkort och skattjaktsbingo. Boken innehåller även en mängd tips på barnlitteratur kopplat till varje tema.

 

bokomslag till högläsningen i praktiken av Maria heimer

 

 

Läsningens magi

Den här boken vänder sig till föräldrar, vårdnadshavare och andra betydelsefulla vuxna.

Högläsning har stor betydelse – den kan förändra ett barns liv. Att få höra en betydelsefull vuxen läsa högt och att tillsammans prata om det lästa skapar närhet och gemenskap mellan den vuxne och barnet. Böckerna, sångerna, rimmen och ramsorna bidrar till att världen växer och språket utvecklas.

Den vuxne har även stor betydelse för barns egen läsning. Genom att värdesätta läsning – att läsa själv och att låta litteratur finnas tillgänglig i hemmet – motiveras barn till läsning.

I den här boken lyfter jag fram högläsningens många fördelar. Du får konkreta exempel på hur och vad du kan läsa högt för barn i olika åldrar, från spädbarn upp till arton år. Det finns också ett kapitel om att berätta muntligt och ett kapitel om att motivera barn till att läsa på egen hand. En bok som passar fint i förskolebibliotek, på föräldrahyllan på biblioteken och som utlån till hemmen i skolan.

 

bokomslag läsningens magi av maria heimer

 

 

Mot samma mål

För att få till ett framgångsrikt samarbete mellan skolbibliotekarie, lärare och ledning krävs ett strukturerat och genomtänkt arbete, där man tillsammans planerar, följer upp, utvärderar och utvecklar utbildningen. I boken går Monika Staub Halling och jag in på hur grundskolan, med fokus på F–6, kan skapa en ändamålsenlig och hållbar skolbiblioteksverksamhet. Vi öppnar dörren till vår egen praktik och berättar om våra respektive samarbeten med utgångspunkt i läroplan, forskning och beprövad erfarenhet.

 

bokomslag mot samma mål av Maria Heimer

 

 

Läsa för livet

Läskunnighet är nyckelkompetensen för ett framgångsrikt liv. Att lära sig läsa och att utveckla läsförståelse och läsmotivation är avgörande för det livslånga lärandet, för framgång i arbetslivet och för att kunna engagera sig i samhället. Den som inte kan ta till sig information ställs utanför samhället. Läskunnigheten har också stor betydelse för välbefinnandet och tilliten till sig själv. Läsa för livet baseras på forskning och praktisk erfarenhet. Författaren beskriver hur förskoleklass, grundskola och fritidshem tillsammans kan undervisa för att gynna elevers läsutveckling, genom att till exempel arbeta med högläsning, textsamtal och läsförståelse på ett medvetet sätt.

 

bokomslag läsa för liver av Maria Heimer

 

 

Skriva för livet

Det finns en stark koppling mellan lärande och demokrati. För att kunna verka i demokratin som samhällsmedborgare behövs flera olika kompetenser och EU har formulerat åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Lärandet är en demokratisk rättighet, något som varje barn i förskolan har rätt att få med sig från sin tid där, och då behöver barnet få god undervisning. Att undervisa för lärande kräver att förskolepersonalen har kunskap inom de åtta nyckelkompetenserna och de kompetenser och förmågor som läroplanen framhäver att barnen ska få med sig från förskolan. Boken inspirerar till en samtalande, inkluderande, likvärdig och demokratisk förskola. Boken har jag skrivit tillsammans med Ann S. Pihlgren.

bokomslag skriva för livet av Maria Heimer

 

 

Demokrati för förskolebarn

Det finns en stark koppling mellan lärande och demokrati. För att kunna verka i demokratin som samhällsmedborgare behövs flera olika kompetenser och EU har formulerat åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Lärandet är en demokratisk rättighet, något som varje barn i förskolan har rätt att få med sig från sin tid där, och då behöver barnet få god undervisning. Att undervisa för lärande kräver att förskolepersonalen har kunskap inom de åtta nyckelkompetenserna och de kompetenser och förmågor som läroplanen framhäver att barnen ska få med sig från förskolan. Boken inspirerar till en samtalande, inkluderande, likvärdig och demokratisk förskola. Boken har jag skrivit tillsammans med Ann S. Pihlgren.

Bokomslag demokrati för förskolebarn, av Maria Hai,mer

 

 

Nyckelkompetenser i förskolan

VI boken ger vi, Ann S. Pihlgren och jag, er tio utförliga demokratiska undervisningsexempel. Det handlar om teman och projekt där någon av nyckelkompetenserna står i centrum. Invävda i temats och projektets innehåll och arbetsformer finns andra nyckelkompetenser. De temans och projekt som presenteras är ämnesintegrerade, till exempel Hur låter en svart fläck?, Vart tar löven vägen? och Vad gör en forskare? Bokens praktiska kapitel inspirerar till utforskande, samtalande och lärande i en likvärdig och demokratisk förskola.

bokomslag nyckelkompetenser i förskolan av Maria Heimer

 

 

Värdegrunden i förskolan

I Värdegrunden i förskolan ger vi, Ann S. Pihlgren och jag, dig som läsare  inledningsvis en teoretisk grund till värdegrunden, barnkonventionen, språkliga kunskapsnivåer, högläsning och eftertänksamma, filosoferande och sokratiska samtal. Det finns även ett kapitel om hur vårdnadshavare kan inkluderas i värdegrundsarbetet. Därefter följer åtta praktiska kapitel som alla utgår från en specifik barnbok.

Med utgångspunkt i boken och genom eftertänksam dialog får barnen möjlighet att erhålla kunskaper om värdegrunden och barnkonventionen och skapa egna värderingar. Till varje praktiskt kapitel finns dessutom exempel på ytterligare barnlitteratur kopplade till aktuella artiklar i barnkonventionen.

 

 

Språka för livet

Få arbetsuppgifter i förskolan är så angelägna och betydelsefulla som att stötta och stimulera barnens språk. Språkutvecklande och språkstimulerande arbete är inte bara viktigt, det är dessutom roligt och kan till stora delar ske i den vardag som vi delar med barnen, både spontant och planerat.

I ett språkutvecklande och språkstimulerande arbete är medvetenhet ett nyckelord. Det gäller medvetenhet om barnens språkutveckling, medvetenhet om vårt eget språkande och medvetenhet om de möjligheter vi ger alla barn att utveckla språk och kommunikation för lek, lärande och samspel.

Språka för livet varvar forskningsbaserad teori med exempel från förskolans vardag. Boken ger förslag på nyckelstrategier i ett språkstimulerande arbete där både förståelse, anpassningar och fördjupning behövs. Relationer, samspel och stunderna tillsammans med barnen sätts i fokus, och pedagoger lyfts fram som viktiga vuxna i förskolan.

Bokens titel har en dubbel innebörd. Den syftar på att vi i förskolan genom ett språkstimulerande arbete ger barnen möjligheter att utveckla språkliga och kommunikativa förmågor som är viktiga för barnets utveckling och lärande genom hela livet. Titeln syftar också på att vi som pedagoger ska språka och språkstimulera allt vad vi kan – vi ska språka för glatta livet!

 

 

Grej of the Day – förskola

I Grej of the Day – Förskola har jag och Micke Hermansson bearbetat metoden för förskolan och valt ut 25 grejer som vi tycker är spännande och intressanta att undervisa om, alla förankrade i förskolans läroplan. Boken fungerar även fint att använda exempelvis i de tidiga skolåren samt i särskolan. Grejerna står i alfabetisk ordning, från Barnkonventionen till Ägg. Till varje grej finns ett rikt bildmaterial, dels till de olika ledtrådarna, dels till faktatexterna. Det finns många fascinerande saker att berätta om. Visste du till exempel att om solen var ihålig skulle den rymma en miljon jordklot eller att det för väldigt länge sedan bara tog ett dygn för månen att sväva runt jorden.

Svenska impulser antologi – årskurs 7, 8 och 9

Svenska impulser Antologi 7 innehåller utvalda texter till fem olika teman: Hjältar, Har du hört …?, Andra världar, Språk i förändring och Betydelsefulla författare i Sverige, Norden och världen. Varje tema innehåller sju texter, såväl sakprosa som skönlitteratur. Till varje textutdrag finns det diskussionsfrågor och andra uppgifter. Vi är tre författare till antologin. De andra två författarna är Carl-Johan Markstedt och Cecilia Pena.

Svenska impulser Antologi 8 innehåller följande fem teman:I en annan tid, Vägval, Sexualitet, samtycke och relationer, Minoritetsspråk samt Betydelsefulla författare i Sverige, Norden och världen.

Svenska impulser Antologi 9 innehåller följande fem teman: Kalla kårar, Lika olika, Var går gränsen?, Dialekter, sociolekter och de nordiska språken samt Betydelsefulla författare i Sverige, Norden och världen.

 

svenskaimpulser